TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่
ชื่อแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่   

ที่ตั้ง  เลขที่ 386 บ้านหินแด้น    หมู่ที่  3  ตำบล หนองไผ่  อำเภอ  ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71260 

ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้  ชื่อ  นายอนุวัฒน์  นามสกุล  วรวงษ์  โทรศัพท์มือถือ  087 - 1592059 

ประเภทแหล่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ,ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่  เป็นศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกร เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ (เรียงตามลำดับความสำคัญและความโดดเด่น 3 ลำดับ)

         - เรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรและมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

         - เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

คลินิกถ้ำผาวังจันทร์คลินิกถ้ำผาวังจันทร์

       คลินิกแพทย์แผนไทยตั้งอยู่ในวัดถ้ำผาวังจันทร์ เลขที่ 90 หมูที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

       เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รักษาด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีนในศาสตร์การฝังเข็มควบคู่การรักษา และเป็นศูนย์ส่งเสริมแนะนำการใช้สมุนไพรไทย

       โดยพระครูวิลาสจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาวังจันทร์ เป็นแพทย์ผู้ให้การรักษา ดำเนิการด้านยาสมุนไพรในวันจันทร์ และอังคาร ดำเนินงานในด้านคลินิกแพทย์แผนจีนในศาสตร์การฝังเข็มวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ โทร 080 - 0940909

อ่านเพิ่มเติม

ไร่คุณมนมารู้จักไร่คุณมน

        ไร่คุณมน เกิดจากความมุงมั่นตั้งใจที่จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและทุนทางสังคมในท้องถิ่นบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มาดัดแปลงและพัฒนา เพื่อทำให้พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และช่วยสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นในชุมชน ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

         นอกจากนี้ไร่คุณมนยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยทางไร่คุณมนมีการสอนและให้ข้อมูลด้านการปลูกพืชผัก การทำสวนเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูกการหมักปุ๋ย การใส่ปุ๋ย ตลอดจนการดูแลให้ผลผลิตออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลผลิตที่ได้มานั้นทางไร่คุณมนจำนำมาประกอบอาหาร และมีการสอนแปรรูปผลผลิตต่างๆจากทางไร่ เช่นการทำน้ำนมข้าวโพด ,   การทำไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด, , น้ำส้มควันไม้ ,ถ่าน , ทั้งหมดรับประกันความอร่อยจากคุณมน เจ้าของไร่เองเลย

อ่านเพิ่มเติม

การนวดไทย


การนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรกๆ ก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์ และกลายเป็นความรู้ที่สืบทอดกันต่อๆ มา จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ความรู้ที่ได้จึงสะสมจากลักษณะง่ายๆ ไปสู่ความสลับซับซ้อน จนสามารถสร้างเป็นทฤษฎีการนวด จึงกลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทบำบัดรักษาอาการและโรคบางอย่าง
การนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในระเทศไยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน  จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน การนวดไทยแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายราชสำนักและสายเชลยศักดิ์

การนวดแบบราชสำนัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการนวดนี้คือ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการใช้นิ้วมือและมือเท่านั้น และท่วงท่าที่ใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อย มีข้อกำหนดในการเรียนมากมาย ผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนี้ จะได้ทำงานอยู่ในรั้วในวังเป็นหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตำแหน่ง
การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่นๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชสำนักที่เน้นการใช้มือเพียงอย่างเดียว

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระ
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความพอระมาณ
คือ การดำรงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทำงานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ทำงานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่อย่างลำบาก และฝืดเคืองจนเกินไป
ความมีเหตุผล
ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจที่ดี ควรตั้งอยู่บนการไตร่ตรองถึงเหตุ รวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์ หรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ทั้งสภาพลม ฟ้า อากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่ หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุน เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ เช่น เตรียมแผนสำรองสำหรับแต่ละสถานการณ์ การมีรายได้หลายทางเพื่อลดความเสี่ยงในวันที่ถูกเลิกจ้าง หรือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
โดยการดำรงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อนั้น จำเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วย ความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เช่น ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริญก้าวหน้า หรือความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักลงทุน ทั้งนี้ ความรู้และประสบการณ์ จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงแม้ว่า พื้นฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่หากทุกคนยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

สำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป

อ่านเพิ่มเติม

วัดโบสถ์เก่า
วัดโบสถ์เก่า

สถานที่ตั้ง วัดโบสถ์สระจิกด่าน ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ

ประวัติ-ข้อมูลสถานที่

โบสถ์เก่าสระจิกด่าน ตั้งอยู่ในวัดโบสถ์เก่าสระจิกด่าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณสมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวโบสถ์เก่าล้อมด้วยกำแพงแก้ว ภายในกำแพงแก้วมีเจดีย์ราย 4 องค์ เสมา 8 องค์ ใบเสมาของโบสถ์เป็นหินทรายแกะสลักลวดลายสวยงามมาก ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังลายดอกไม้และเทวดาและมีพระพุทธรูปเก่าประดิษฐานอยู่ 4 องค์

วัดโบสถ์เก่าสระจิกด่าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณสมัยอยุธยาตอนปลาย มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ นอกจากโบสถ์เก่าแล้วภายในวัดยังมีสระน้ำโบราณเรียกว่าสระจิกด่าน โดยบริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นตะโก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเยี่ยมชมโบสถ์เก่าสระจิกด่านทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand